کمیته فنی

کمیته فنی

اعضای کمیته فنی ج.ا.ایران

فرامرز دباغ

رییس کمیته و مدرس فدراسیون جهانی